En av fem 15-åringar i Europa saknar grundläggande läs- och skrivkunskaper. Dessa ungdomar får svårare att få jobb och löper större risk att hamna i socialt utanförskap. Problemet växer nu i flera länder. I Sverige har andelen med läsproblem ökat från 12,6 procent år 2000 till 17,4 procent 2009. Allt enligt de senaste PISA-siffrorna.

Bpisaättre läskunnighet är prioriterat i EU, som menar att det är avgörande att kunna läsa för att få ett bra liv. Allt fler jobb kräver också att man kan läsa bra. EU:s mål är att andelen dåliga läsare bland 15-åringarna ska minska till 15 procent inom åtta år. För att vända trenden med sjunkande kunskaper i flera länder har EU-kommissionen tillsatt en expertgrupp inom läs- och skrivkunnighet, High Level Group of Experts in the Field of Literacy. Sverige representeras av Karin Taube, professor vid institutionen för språkstudier, Umeå universitet.

Några av de åtgärdsförslag som expertgruppen föreslagit som recept mot den kraftigt försämrade läskunnigheten är:

  • I skolan måste fler lärare anställas som har specialundervisning, och också digital läsning ska uppmuntras.
  • Ungdomar ska få mer varierad läsning i skolan, med både tecknade serier och e-böcker, så att särskilt pojkar får lust att läsa.
  • Skolbibliotek bör ha läsmaterial som är attraktivt och utmanande för alla åldersgrupper, och användningen av IKT-verktyg och digital läsning bör uppmuntras i skolan och hemmet.
  • Samarbetet mellan skolor och företag ska öka, så att läsningen får mer relevans för verkliga situationer.

Läs mer på europa.eu